วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > การค้าในภูมิภาค > โอกาสทางการค้า

จีนกระเป๋าหนัก เปิดกองทุน 4 หมื่นล้านหยวน ปั้นอุตสาหกรรมเกิดใหม่และการค้าบริการ

ที่มา:  วันที่:

 หนังสือพิมพ์ Economic Daily : (14 ม.ค.58) รัฐบาลกลางได้ประกาศจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเกิดใหม่ (Emerging Industries) และการค้าบริการ (Trade in service) เพื่อปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรม ขยายโอกาส และเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าแข่งขันในตลาด

 ปัจจุบัน จีนได้ดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ New Normal (新常态) หรือเศรษฐกิจดุลภาพใหม่ (เป็นการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เป็นเศรษฐกิจเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ)

 อย่างไรก็ดี พบว่า อุตสาหกรรมในประเทศจีนยังคงต้องเผชิญความท้าทายในเรื่องของอุปทานส่วนเกิน รวมถึงแรงกดดันจากทรัพยากรและพลังงาน อีกทั้ง ยังขาดศักยภาพแข่งขันในตลาดต่างประเทศ (อยู่ในตลาดระดับกลางและระดับล่าง)

 ขณะที่อุตสาหกรรมเกิดใหม่และการค้าบริการที่มีศักยภาพในอนาคตของประเทศจีนยังขาดการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ จึงยังไม่สามารถรับหน้าที่ขับเคลื่อนศักยภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพของประเทศได้อย่างเต็มที่

 ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลกลางจึงได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนมูลค่าสูงถึง 4 หมื่นล้านหยวน เพื่อใช้สนับสนุนการก้าวกระโดดของกลุ่มวิสาหกิจเชิงสร้างสรรค์ (Innovative Enterprise) ในระยะต้น-ระยะกลาง

 ทั้งนี้ รัฐบาลจีนมองว่า "มูลค่า" ของเงินกองทุนดังกล่าวถือว่าไม่มาก เมื่อเทียบกับ "ความคุ้มค่า" ที่ประเทศจะได้รับจากการลงทุนในครั้งนี้ กล่าวคือ ปัจจุบัน ภาคธุรกิจในประเทศจีนหลายแห่งมีศักยภาพในการพัฒนาไปได้อีกมาก แต่ติดปัญหาด้านแหล่งเงินทุน

 ดังนั้น กองทุนดังกล่าวจะช่วยตอบโจทย์ข้างต้น และมีนัยสำคัญในแง่ของการส่งเสริมการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับตลาด การเชื่อมโยงนวัตกรรมกับอุตสาหกรรมการผลิต การบ่มเพาะอุตสาหกรรมเกิดใหม่เพื่อรองรับโลกอนาคต และเป็นการสร้างโอกาสการจ้างงาน รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ

 นอกจากนี้ ยังมีการระบุถึงการเร่งพัฒนาการค้าบริการ โดยที่ช่วงหลายปีมานี้ การค้าบริการของประเทศจีนมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว เงินทุนหลั่งไหลเข้าสู่ภาคการค้าบริการเพิ่มสูงขึ้น ทว่า โครงสร้างการค้าบริการของประเทศจีนยังขาดความสมบูรณ์ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจบริการที่ต้องใช้องค์ความรู้สูง (Knowledge Intensive Business Service) ยังมีสัดส่วนการส่งออกที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งก่อให้เกิดภาวะขาดดุลในระยะยาว

 อีกทั้ง ภาวะการพัฒนาภาคการค้าบริการที่ค่อนข้างล้าหลังจึงเป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างศักยภาพแรงแข่งขันและการบริหารความเสี่ยงในเวทีการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศด้วย

 นับจากนี้ไป รัฐบาลจีนได้วางแนวการพัฒนาการค้าบริการ อาทิ การส่งเสริมธุรกิจขนส่งและก่อสร้าง การพัฒนาธุรกิจรับเหมาบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (Value Added) การพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ของภาคธุรกิจอินเตอร์เน็ตออนไลน์ และการเปิดเสรีภาคธุรกิจการเงิน การศึกษา วัฒนธรรม และการแพทย์อย่างค่อยเป็นค่อยไป

 คาดหมายว่า ทิศทางการปฏิรูปดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง และภาคการเงินของประเทศจีนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และช่วยปฏิรูปโครงสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจหันไปสู่การเติบโตที่เน้นคุณภาพและประสิทธิภาพ (จากเดิมที่เน้นการเติบโตแบบหยาบๆ ด้วยขนาดและความรวดเร็ว)

 

ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด