วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > หนังสือเวียน ประกาศ

ยูนนานพัฒนาเว็บไซต์หลายภาษาที่มุ่งสู่เอเชียอาคเนย์สู่เอเชียอาคเนย์สู่เอเชียอาคเนย์

ที่มา:  วันที่:

ตั้งแต่สมาพันธ์ความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ

การค้าเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้แห่งมณฑลยูนนานก่อ

ตั้งขึ้นเป็นต้นมา ก็ได้มุ่งมั่นในปณิธาน "รับใช้รัฐบาล

รับใช้ธุรกิจ รับใช้สังคม" ยืนหยัดทัศนะการพัฒนาด้วย

หลักวิทยาศาสตร์ ปรับตนเองให้สอดคล้องกับพัฒนาการ

ใหม่ของแนวโน้มด้านโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจและ

สถานการณ์ด้านการปฏิรูปและเปิดกว้างของจีนอย่าง

ต่อเนื่อง อาศัยจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งและทรัพยากร

ของยูนนาน เข้าร่วมการสร้างสรรค์เขตเสรีการค้าจีน-

อาเซียนอย่างกระตือรือร้น ผลักดันการไปมาหาสู่ ความ

ร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างจีนโดยเฉพาะยูนนานกับ

ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ แสวงหาโอกาสการค้า

บุกเบิกตลาดนานาชาติอย่างไม่หยุดหย่อน พยายาม

พัฒนาสมาพันธ์ฯ ให้เป็นเวทีการพัฒนาที่มุ่งสู่ภูมิภาค

สากลแห่งเอเชียอาคเนย์และเอเชียใต้

ในที่ประชุมภาคีสมาชิกครั้งที่ 2 สมัยที่ 1 ของสมา-

พันธ์ฯ ที่เปิดประชุมเมื่อเร็วๆ นี้ นางหวาง ยี่หมิง ประ-

ธานปฏิบัติการของสมาพันธ์ฯ ได้ประกาศว่า สมาพันธ์ฯ

ได้ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีเว็บไซต์ Aimani คุนหมิง

ซึ่งเป็นภาคีสมาชิกของสมาพันธ์ฯ ดำเนินการพัฒนา

เว็บไซต์หลายภาษาที่มุ่งสู่เอเชียอาคเนย์ โดยเว็บไซต์

จะเปิดใช้ภาษาจีน อังกฤษ ไทย เวียดนาม พม่า ลาว

กัมพูชา 7 ภาษาออนไลน์ในเวลาเดียวกัน คือสร้างเป็น

ศูนย์สารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เพื่อแก้อุปสรรคด้านภาษา

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศต่างๆ อัน ทำหน้าที่เป็นเคาน์เตอร์บริการสารสนเทศสำหรับการ

"ก้าวออกไป" และ "นำเข้ามา" ของธุรกิจ และเป็นเคาน์-

เตอร์ระดมทุนเพื่อแก้ปัญหาคอขวดด้านเงินทุนในการ

พัฒนาธุรกิจของภาคีสมาชิกสมาพันธ์ฯ

นางหวาง ยี่หมิง ประธานปฏิบัติงานสมาพันธ์ฯ ยัง

กล่าวในที่ประชุมว่า สมาพันธ์ฯ จะส่งเสริมบทบาทเป็น

สะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้ากับ

เอเชียอาคเนย์และเอเชียใต้อย่างต่อเนื่อง ปีนี้จะจัดให้

ธุรกิจภาคีสมาชิกของสมาพันธ์ฯ ไปดูงานและแลกเปลี่ยน

ความร่วมมือภาคเอกชนด้านเศรษฐกิจการค้าที่ประเทศ

ในเอเชียอาคเนย์และเอเชียใต้ จัดให้ธุรกิจภาคีสมาชิก

ไปเข้าร่วมการก่อตั้ง "เมืองการค้า" และการสร้างสรรค์

นิคมอุตสาหกรรมที่ประเทศไทย ตามแผนงานของคณะ

ก.ก. พัฒนาและปฏิรูปแห่งรัฐบาลมณฑลยูนนานอย่าง

แข็งขัน ดำเนินงานด้านบริการให้ข้อมูลและงานก่อสะพาน

เชื่อมสายสัมพันธ์อย่างมีผลในภาระหน้าที่ "ก้าวออกไป"

และ "นำเข้ามา"

การประชุมของสมาพันธ์ฯ ครั้งนี้ นายหนิว ซ่าวหยาว

ประธานสมาพันธ์ฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

[รายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง]

    ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
    ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด