วันที่:
หน้าปัจจุบัน:หน้าแรก > ข้อมูล > ประเทศจีน

จีนเร่งเครื่อง

ที่มา:  วันที่:

 หนังสือพิมพ์ JC Economic Information : รัฐบาลจีนกำลังวางแผนพัฒนาและจัดตั้ง "กลุ่มเมือง" เพื่อสร้างความสมดุลและขยายขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศจีน คาดหมายว่า แผนทั้งหมดจะคลอดก่อนสิ้นปี 2558 นี้

 มาตรการ “การรวมกลุ่มเมือง” (Urban Integration) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่รัฐบาลจีนนำมาใช้เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของพื้นที่ต่างๆ ในประเทศจีน กระจายความเจริญไปยังพื้นที่ชนบท สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท

 โครงสร้างการรวมกลุ่มเมือง คือ การผนึกรวมมหานคร (Megalopolis) 1 เมืองขึ้นไปกับเมืองขนาดใหญ่ (Metropolis) 3 เมืองเข้าด้วยกัน โดยบูรณาการความร่วมมือใน 6 ด้าน คือ การแบ่งภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาความเป็นเมือง ตลาดร่วม การก่อสร้างระบบโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และระบบประกันสังคม

 นายฟาง ช่วง หลิน (Fang Chuang Lin, 方创林) หัวหน้าศูนย์งานวิจัยผังเมือง ศูนย์วิจัยภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (Chinese Academy of Sciences, 中国科学院) ชี้ว่า การรวมกลุ่มเมืองจะเป็นเทรนด์การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในปัจจุบันและอนาคต

 ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ การรวมกลุ่มเมืองในปี 2555 มีพื้นที่รวมเพียงร้อยละ 25 ของพื้นที่ทั้งประเทศ แต่กลับมีจำนวนประชากรสูงถึงร้อยละ 62 มีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 80 มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 70 มียอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 76 มีนักศึกษาระดับอุดมศึกษาร้อยละ 85 มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือร้อยละ 92 มีการลงทุนจากต่างประเทศร้อยละ 98 และมีเป็นแหล่งอาหารร้อยละ 48 ของทั้งประเทศ

 ตามแผนงานฯ มีการจัดกลุ่มเมือง 20 แห่ง แบ่งได้ดังนี้

 หนึ่ง กลุ่มเมืองระดับชาติ 5 แห่ง (หัวเมืองใหญ่) ได้แก่ กลุ่มเมืองสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเแยงซี กลุ่มเมืองสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล กลุ่มเมืองกรุงปักกิ่ง-นครเทียนจิน-มณฑลเหอเป่ย กลุ่มเมืองตอนกลางของแม่น้ำแยงซี (มณฑลหูเป่ย มณฑลเจียงซี มณฑลอันฮุย และมณฑลหูหนาน) และกลุ่มเมืองมณฑลเสฉวน-นครฉงชิ่ง

 สอง กลุ่มเมืองระดับภูมิภาค 9 แห่ง (หัวเมืองชั้นรอง) ได้แก่ กลุ่มเมืองนครฮาร์บิน-นครฉางชุน กลุ่มเมืองคาบสมุทรซานตง กลุ่มเมืองตอนกลางและตอนใต้ของมณฑลเหลียวหนิง กลุ่มเมืองช่องแคบฝั่งตะวันตก (นครฝูโจว เมืองเฉวียนโจว เมืองเซี่ยเหมิน เมืองเวินโจว และเมืองซัวเถา) กลุ่มเมืองกวนจง (เมืองในมณฑลส่านซี) กลุ่มเมืองจงหยวน (มณฑลเหอหนาน) กลุ่มเมืองเจียงหวย (มณฑลอันฮุย) กลุ่มเมืองรอบอ่าวเป่ยปู้ (เขตฯ กว่างซีจ้วง) และกลุ่มเมืองเทียนซานเป่ยพัว (เขตฯ ซินเจียงอุยกูร์)

 สาม กลุ่มเมืองระดับท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่ กลุ่มเมืองหูปาวเอ้อยวี๋ (เขตมองโกเลียในและมณฑลส่านซี) กลุ่มเมืองจิ้นจง (มณฑลซานซี) กลุ่มเมืองแม่น้ำเหลือง (เขตฯ หนิงเซี่ยหุย) กลุ่มเมืองหลานซี (มณฑลกานซู่และมณฑลชิงไห่) กลุ่มเมืองเตียนจง (พื้นที่ตอนกลางของมณฑลยูนนาน) และกลุ่มเมืองเฉียนจง (พื้นที่ตอนกลางของมณฑลกุ้ยโจว)

 สำหรับเขตฯ กว่างซีจ้วง การดำเนินนโยบาย "การรวมกลุ่มเมือง" นับว่ามีความก้าวหน้าไปไม่น้อย ทางการกว่างซีได้เริ่มดำเนินนโยบายดังกล่าวตั้งแต่เมื่อ ต.ค. 2556 โดยเริ่มต้นจากระบบโทรคมนาคม ก่อนที่จะมีการขยายไปสู่ระบบธนาคาร ระบบหลักประกันสังคม ระบบสำมะโนครัวและการรวมกลุ่มทางศุลกากร (Customs Integration) ในเวลาต่อมา

 ทั้งนี้ คาดหมายว่า จะเร่งบูรณาการความร่วมมือในสาขาที่เหลือให้เสร็จสิ้นภายในปี 2558 นี้ อาทิ คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม ระบบเมือง (Urban System) บริการท่องเที่ยว และทรัพยากรการศึกษา

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง- อ่าวเป่ยปู้กว่างซีเดินหน้านโยบายคลัสเตอร์เมือง เริ่มปฏิรูป “ระบบสำมะโนครัว” (29 ธ.ค. 2557)

 - กว่างซีเร่งปฏิรูประบบงานศุลกากร ยัน ‘ผู้นำเข้า-ส่งออก’ ได้ประโยชน์ (07 ต.ค. 2557)

 - “ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า” พื้นฐานความร่วมมือใหม่ของการ “คลัสเตอร์” เมืองรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (15 ก.ค. 2557)

 - ทำรายการ “ฟรี” มิติใหม่ของภาคธนาคารในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (10 เม.ย. 2557)

 - กว่างซีชูโมเดล "คลัสเตอร์" พัฒนาเมืองรอบอ่าวเป่ยปู้ (27 พ.ค. 2556)

 

ลิขสิทธิ์ :ท่าสารสนเทศเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ | ลงบันทึก:ลงบันทึก เตียน ICP เลขที่ 09005773
ผู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีี:บริษัท Zhong Bai Xin ปักกิ่ง จำกัด